Back
03. November 2016
All SFB – Guest lecture

Damaris Nübling: Namen(gebung) und Geschlecht

Titel: Namen(gebung) und Geschlecht

Vortragende: Univ.-Prof. Dr. Damaris Nübling (Universität Mainz)

Wann: Mittwoch, 9.11.2016 | 15 Uhr s.t.

Wo: Hörsaal A | CampusCitation
Creative Commons Lizenzvertrag
DiÖ (2017): Damaris Nübling: Namen(gebung) und Geschlecht. In: DiÖ-Online.
URL: https://dioe.at/en/article-details/artikel/234/
[Access: 29.05.2020]
Back